தெரு விளக்குகள்

 தெருவிளக்குகளின் விவரங்கள்  எண்ணிக்கை
குழல்விளக்குகள்   1280
LED 117
CFL/LED / T5 குழல்விளக்குகள்       1335
சூரிய கூரை 5
உயர் நிலை கோபுர விளக்குகள் 23
மொத்தம் 2755