சாலைகள்

சாலைகள் விவரம் (கி.மீ)

தார் சாலை 17.479
சிமென்ட் சாலை 37.410
கிராவல் சாலை 3.004
மொத்த நீளம் 57.893