குடிநீர் விநியோகம்

குடிநீர் ஆதாரம் River Bed –  1). Thakkolam 2)Kallar
3) Tiruparkadal(CWSS) 4) VCWSS
நீர் வரையப்பட்டது – (In MLD) 7.46
தண்ணிர் விநியோகம் -(In LPCD) 95.00
மேல் நிலைத் தொட்டிகள் 10
தரைத் தொட்டியின் கீழ் (Sump) 2
பம்பிங் மெயின் (In Kms) 300 m dia AC & DI – 47 kms, 200 m dia

CI – 8 kms,     450 m dia CI – 16 kms

விநியோகம் முதன்மை (in Kms) 86.216
குடிநீர் இணைப்புகள் 8647
பொது நீரூற்றுகள் 89
ஜென்செட் 2
ஆழ்துளை கிணறுகள் (India Mark-II) 368
திறந்த கிணறுகள் 10
மினி பவர் பம்ப் 84