கழிவுநீர்

சுகாதார கூடம்

பொது கழிப்பிடம் 4
சமுதாய கழிப்பிடம் 10
நம்ம டாய்லெட் 2
மொத்தம் 16
பள்ளிகளில் உள்ள கழிப்பிடங்களின் விவரங்கள்
தொடக்கப்பள்ளி 4
நடுநிலைப்பள்ளி 6
உயர்நிலைப்பள்ளி
மேல்நிலைப்பள்ளி
மொத்தம் 10