விடுதிகள்

வ. எண். விடுதியின் பெயர் முகவரி
1. நெல்லை ஹோட்டல் காமராஜர் சாலை, அனகாபுத்தூர், சென்னை – 70
2. டைம் டூ ஈட் காமராஜர் சாலை, அனகாபுத்தூர், சென்னை – 70