வருவாய் பிரிவு

இது நகராட்சியின் மற்றொரு பிரிவாகும். இது வருவாய் ஆய்வாளர் தலைமையில் உள்ளது மற்றும் வரி மற்றும் வரி அல்லாத வரி மதிப்பீடு மற்றும் வசூல் ஆகியவற்றைக் கவனிக்கும் 2 வருவாய் உதவியாளர்களால் ஆதரிக்கப்படுகிறது, குத்தகைக்கு விடப்பட்ட சொத்துக்கள் மூலம் வரி வசூலிப்பதை வருவாய் ஆய்வாளர் கவனிக்கிறார்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சின்னக்குட்டி. எஸ் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 ரமேஷ்குமார்.எம் வருவாய் உதவியாளர்
3 இந்திரா.பி வருவாய் உதவியாளர்