நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2018 2019 2020 2021
ஜனவரி-2018  ஜனவரி-2019

 பொது கூட்டம் ஜனவரி-2020

அவசர கூட்டம் ஜனவரி-2020

சிறப்பு கூட்டம் ஜனவரி-2020

பொது கூட்டம் ஜனவரி-2021
பிப்ரவரி-2018  பிப்ரவரி-2019  பொது கூட்டம் பிப்ரவரி-2020 பொது கூட்டம் பிப்ரவரி-2021
மார்ச்-2018  மார்ச்-2019 மார்ச்-2020   
ஏப்ரல்-2018  ஏப்ரல்-2019  ஏப்ரல்-2020  
மே-2018  மே-2019  மே-2020  
ஜுன்-2018  ஜுன்-2019  ஜுன்-2020  
ஜூலை-2018  ஜூலை-2019  பொது கூட்டம் ஜூலை-2020

சிறப்பு கூட்டம் ஜூலை-2020

 

ஆகஸ்ட்-2018

அவசர கூட்டம் ஆகஸ்ட்-2018

 ஆகஸ்ட்-2019  ஆகஸ்ட்-2020  
செப்டம்பர்-2018

செப்டம்பர்-2019 

சிறப்பு கூட்டம் செப்டம்பர்-2019

 செப்டம்பர்-2020  
அக்டோபர்-2018  அக்டோபர்-2019  சிறப்பு கூட்டம் அக்டோபர்-2020  
நவம்பர்-2018  பொது கூட்டம் நவம்பர்-2019

சிறப்பு கூட்டம் நம்பர்-2019

அவசர கூட்டம் நவம்பர்-2019 

பொது கூட்டம் நவம்பர்-2020

அவசர கூட்டம் நவம்பர-2020

 
டிசம்பர்-2018  டிசம்பர்-2019  அவசர கூட்டம் டிசம்பர்-2020

சிறப்பு கூட்டம் டிசம்பர்-2020