கழிவுநீர்

கழிவுநீர் இருக்கும் சூழ்நிலை

அனகாபுத்தூர் நகராட்சியில் நிலத்தடி வடிகால் அமைப்பு இல்லை. திடக்கழிவுகள் அகற்றுவது பொதுவாக தனிப்பட்ட வசதிகள் மற்றும் திரவ கழிவுகள் (சல்லேஜ் மற்றும் சமையலறை கழிவு) திறந்த வடிகால்கள் வழியாக செல்கிறது.

விவரங்கள்

செப்டிக் டாங்கிகள் 13736
IHHL 243
Sanitation உடன் மொத்த HH-கள் 13493
சமுதாயக் கழிப்பிடம் 9
பொதுக் கழிப்பிடம் 2
மொத்த இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை 65