விடுதிகள்

உணவகம்

தங்கும் விடுதி

வரிசை எண் உணவகத்தின் பெயர் விலாசம் தொலைபேசி எண் ரூம் எண்ணிக்கை
1 சம்பங்கி  லாட்ஸ் எம்சி ரோடு 243311 20
2  ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா லாட்ஸ் எம்சி ரோடு 242548 15
3 பிரியா மஹால் எம்சி ரோடு 247124 10
4 கிருஷ்னா மஹால் எம்சி ரோடு 10
5 சி.ஆர். எஸ் மஹால்
எம்சி ரோடு 246000 20
6 ஆர்.டி.எஸ். கெஸ்ட் அவுஸ்
எம்சி ரோடு    
7 சி.ஆர். ரெசிடென்சி
பைபாஸ் ரோடு
   

சைவ உணவகம்

வரிசை எண் உணவகத்தின் பெயர் விலாசம் சிறப்பு தொலைபேசி எண்
1 சாரதி உணவகம் #167, எஸ்.கே. ரோடு சிறந்த உணவு வகைகள் வெளி ஆர்டர்ஸ் உண்டு 248293
2 ஆனநத் பவன எம்,சி ரோடு சிறந்த உணவு வகைகள் 247081
3 அமிர்தம் உணவகம் பைபாஸ் ரோடு சிறந்த உணவு வகைகள்
4 ரவி கனேஷ் எம்சி ரோடு
5 சாய் சங்கீத் பைபாஸ் ரோடு    
6 ரகமானியா உணவகம் ஒ.வி ரோடு    
7 ஏலகிரி உணவகம் எம்சி ரோடு    
8 சந்தோஷ் உணவகம் எம்சி ரோடு    
9 ஸ்டார் பிரியானி எம்சி ரோடு    
10
அம்மா மெஸ்
சந்தாமியான் கொல்லை தெரு
   

அசைவ உணவகம்

வரிசை எண் உணகத்தின் பெயர் விலாசம் சிறப்பு தொலைபேசி எண்
1 கேப்சி உணவகம் எம்சி ரோடு உயர்தர அசைவ உணவகம் குளிர்சாதனம் வசதி 246877
2 ரஹமானியா உணவகம் ஓ.வி ரோடு உயர்தர அசைவ உணவகம் 246363
3 ஸ்டார் உடனடி உணவகம் எம்சி ரோடு சிறந்த அசைவ உணவகம் 248343
4 காஜா உணவகம் எம்சி ரோடு சிறந்த அசைவ உணவகம் 245792
5 டிலக்ஸ் பிரியானி எம்சி ரோடு
6 ஸ்டார் பிரியானி எம்சி ரோடு
7 பழனி மெஸ் பிராட் பஜார்
8 அம்மா மெஸ் சந்தாமியான் கொல்லை
9 ரஹமானியா பிரியானி ஒ,வி ரோடு
10
ஸ்டார் பிரியானி
எம்.சி. ரோடு

உணகம் ( தங்கும் விடுதி சைவ மற்றும் அசைவ உணவகம்

உணவகத்தின் பெயர் தொலைபேசி எண் விலாசம் தங்கும் விடுதி வசதி
தலப்பாகட்டு   எம்சி ரோடு தங்கும் விடுதி வசதி உண்டு
ஜய்துன்   எம்சி ரோடு தங்கும் விடுதி வசதி உண்டு
முகல் உணவகம்   எம்சி ரோடு