மழைநீர் வடிகால்

இருக்கும் நிலை

புயல் நீர் வடிகால்களின் மொத்த நீளம் 157.50 K.M.
திறந்த வடிகால் 113.16
மூடிய வடிகால் 4..18