பேருந்து நிறுத்தம்

பேருந்து நிலையம்

பேருந்து நிலையம் 1988 ல் உருவாக்கப்பட்டது 20 எண்ணிக்கை கொண்ட பஸ் ஒடு தளம் உள்ளது பி கிரேடு பஸ் நிலையம்

• 20  பஸ் ஒடுதளம்
• 15 கடைகள்
• 10 ஒட்டல்கள்
• 1  கடிகார ரூம்

• குடிநீர் வசதி உள்ளது
• 1 பயணியர் தங்கும் ஒய்வெடுக்கும் அறை
• 1 கட்டண கழிப்பிடம்