திடக்கழிவு மேலாண்மை

திடக்கழிவு மேலாண்மை பற்றிய ஒரு அறிமுகம்

பரப்பளவு : 17.97 ச.மீ
மக்கள் தொகை (2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி) : 114608
வார்டுகளின் எண்ணிக்கை : 36
தெருக்களின் எண்ணிக்கை : 522
நகராட்சி சாலை நீள அளவு : 108.60 கி.மீ
நகராட்சியில் உள்ள நெடுஞ்சாலை நீள அளவு : 9.800. கி.மீ
மொத்த குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை : 26302
கட்டிட விவரங்கள் :
எ) குடியிருப்புகள் : 22688
பி) வர்த்தக கட்டிடங்கள் : 3541
சி) தொழிற்சாலைகள் : 73

 

 

தினசரி சேகரமாகும் கழிவுகள் விவரங்கள்

 

நாள்தோறும் சேகரமாகும் கழிவுகள் :

40  மெ.டன்

 

நகராட்சியால் அகற்றப்படும் கழிவுகள் :

40  மெ.டன்