சாலைகள்

 

சாலைகள்
தார்சாலை 42.152 கி.மி.
சிமென்ட் கான்க்ரிட் 64.938 கி.மி.
மன் சாலை 1.510 கி.மி.
மொத்தம் 108.600 கி.மி.