உதவி மையம்

உதவி மையம்

காவல் நிலையம்

வரிசை எண் பெயர் மற்றும் விலாசம் பகுதி போன் நெம்பர்
1 உதவி காவல் ஆய்வாளர் எம்.சி. ரோடு சந்து 04174-243299
2 நகர காவல் நிலையம் நேதாஜி ரோடு 04174-242100
3 கிராம காவல் நிலையம் எம்.சி. ரோடு சந்து 04174-242781
4 மகளிர் காவல் நிலையம் எம்.சி. ரோடு சந்து 04174-241091

தீயனைப்பு நிலையம்  

வரிசை எண் தொழில் போன் நெம்பர்
1 தீயனைப்பு நிலையம் 04174-242101